• A-6 ~Control Units

    A-6 ~ Хяналтын нэгжүүд

    Хяналтын нэгжийн угсралт нь дамжуулах хоолойн хэт их хөдөлгөөнөөс үүсэх болзошгүй хохирлыг багасгах зорилгоор фланцаас фланц руу өргөтгөх үений дагуу байрлуулсан хоёр буюу түүнээс дээш хяналтын савааны систем юм. Хяналтын саваа угсралт нь үений агшилт ба / эсвэл агшилтын дээд хэмжээг тогтоосон бөгөөд тэлэлтийн үе дээр үүссэн статик даралтыг өдөөх болно. Ийм байдлаар ашиглах тохиолдолд тэдгээр нь нэмэлт аюулгүй байдлын хүчин зүйл болж, өргөтгөлийн үений эвдрэл, тоног төхөөрөмжийн эвдрэлийг багасгадаг. Хяналтын нэгжүүд нь үе мөчийг хангалттай хамгаалдаг боловч хэрэглэгч хоолойн фланцын хүч нь тулгарах нийт хүчийг тэсвэрлэхэд хангалттай гэдэгт итгэлтэй байх ёстой.